Menu

V Jihomoravském kraji je 17 tisíc hektarů vinic, které obhospodařuje celkem 16 tisíc pěstitelů. Vinařské provozy však produkují velké objemy odpadních vod, které často nelze kvůli míře znečištění vypouštět do kanalizace, a tedy ani do čistírny odpadních vod. Cílem projektu, na kterém HUTIRA – VISION, s.r.o., spolupracuje společně s Ústavem procesního inženýrství Vysokého učení technického, je navrhnout technologii, která sníží náklady na zpracování odpadních vod z vinařství.

Na tento projekt získala společnost HUTIRA – VISION, s.r.o., inovační voucher na základní výzkum a vývoj v oblasti čištění a recyklace odpadních vod z vinařských provozů.

To by měl změnit společný projekt HUTIRA – VISION, s.r.o., s Ústavem procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického, který se spolufinancován Evropskou unií. Naši odborníci společně s vědci posoudí možnosti zpracování odpadní vody z vinařských provozů a vytvoří návrh technologie, která by odstranila nedostatky standardních řešení a současně byla schopna docílit požadovaného vyčištění odpadních vod.

 „Experimentem jsme si ověřili, že naše technologie umožňuje úpravu odpadní vody z vinařství tak, aby splňovala podmínky pro vypouštění do čistírny odpadních vod. Sledovali jsme zejména parametr chemické spotřeby kyslíku (CHSK). Jeho hodnotu lze díky naší technologii redukovat o více jak 95 %, čímž je dosaženo požadavků čistíren odpadních vod,“ říká ředitel společnosti HUTIRA – VISION, s.r.o., Petr Hajný.

 Na základě těchto výsledků pokračujeme ve výzkumu a vývoji, který jsme již přesunuli do reálného provozu, kde na poloprovozní jednotce testujeme chování technologie a snažíme se dosáhnout co nejlepších výsledků. Nová technologie totiž pomůže vinařům snížit náklady na zpracování odpadních vod. Jejich současná likvidace je totiž finančně velmi náročná. „Navíc se snažíme vinařům co nejvíce snížit investiční náklady na pořízení a provoz technologie, ale taky na potřebnou zastavěnou plochu,“ dodává Hajný.