Menu

Kdo jsme

Více než desítka partnerských společností, jediná filozofie. Značka HUTIRA znamená dělat věci poctivě a šetrným způsobem. Bez ohledu na to, zda se jedná o plynárenství, vodárenství, energetiku nebo biometan. Kvalitní know-how, profesionální přístup a špičková kvalita nabízených produktů nás řadí mezi odborníky, kteří mění představy ve skutečnost.

„S úctou k přírodě“ motto, které vypráví náš příběh. S pokorou přijímáme dary, které nám příroda poskytuje a na oplátku se o ni snažíme co nejlépe pečovat. Po stránce profesní sledujeme a rozvíjíme nové ekologické trendy, jako je úprava nekvalitní vody na pitnou nebo zpracování odpadních látek na bioCNG. Po stránce společenské aktivně podporujeme projekty, které chrání prostředí, ve kterém žijeme.

Stejně jako pečujeme o životní prostředí, pečujeme i o obory, ve kterých působíme. Jsme aktivními členy oborových organizací, podílíme se na tvorbě technických standardů, spolupracujeme se školami na výchově nových odborníků, profesní školení pořádáme i v našem akreditovaném školícím středisku.

Brožura o nás – k náhledu zde.

HUTIRA

Podnikání s enviromentální tváří a motivaci dalších k ekologické odpovědnosti

Strategickou vizí naší společnosti je zachovávat a rozvíjet tradici a dobré jméno značky HUTIRA, udržovat a upevňovat svou pozici na všech úrovních. Naším záměrem je vytvořit ty nejlepší podmínky pro naše zákazníky, obchodní partnery a zainteresované strany a zároveň pozitivně přispívat ke zkvalitnění životního prostředí a prosazovat opatření za účelem prevence jeho znečišťování. Naší snahou je působit na své dodavatele a odběratele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Podporou ekologicky zaměřených projektů chceme přispět ke snížení ekologické zátěže a uhlíkové stopy.

Zaměření se na cirkulární ekonomiku, udržitelný rozvoj a obnovitelné zdroje

Cirkulární ekonomika, udržitelný rozvoj a obnovitelné zdroje jsou směry, na které zaměřujeme v posledních letech své podnikání a v tom hodláme pokračovat i nadále. Více než 30 let působíme na trhu a napříč všemi obory zavádíme inovativní řešení a technologie. Efektivní hospodaření s vodními zdroji, úprava vody a její recyklace, zelené plynárenství – výroba biometanu nebo zpracování odpadů či fotovoltaika, měniče a bateriová úložiště, to jsou segmenty, jimiž se zabýváme a zároveň vnímáme v těchto oborech do budoucna i mnohem větší potenciál, například ve využití CO2 při výrobě biometanu nebo ve výrobě vodíku. I těmto tématům a technologiím se už dnes věnujeme a hodláme v tom pokračovat s ještě větší intenzitou. Naše vize a náš cíl je vytvářet maximální předpoklady pro naplňování udržitelnosti a rozvoje života na Zemi s respektem k životnímu prostředí, a to pod mottem „S úctou k přírodě“.

Kvalitní a odpovědná práce každého pracovníka je zárukou úspěchu firmy

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a environmentu pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a svoje postavení. Kvalitní a odpovědná práce každého z nás je zárukou úspěchu firmy. Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností a jsou proto díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost ke společnosti. Základem systému
je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků. Dbáme, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců.

1990–2000
HUTIRA

Z malé privátní firmy vyrostla během prvního desetiletí značka HUTIRA do silné firmy s divizním uspořádáním, která již tehdy zaměstnávala téměř 80 zaměstnanců.

Základní kámen značky HUTIRA položil Ivo Hutira senior v Kamenolomu v Omicích, kde vznikla původní provozovna se zaměřením na těžební činnost. Následně v devadesátých letech po sametové revoluci, se rozrůstala potřeba pozemního stavitelství stejně jako vlastní stavební výroba a firma se tak velmi rychle profilovala do oboru stavebnictví a výstavby liniových staveb. Kromě vlastní těžební činnosti prováděla i hloubení studní a v rámci báňských oprávnění realizovala několik demoličních zakázek za pomoci trhací techniky, tzv. odstřelů objektů a budov. Jednou z posledních „odstřelených“ budov ve městě Brně byl objekt na rohu ulic Úzká a Nové sady a to právě firmou HUTIRA.

Jelikož plošná plynofikace obcí a měst v této dekádě zaznamenávala značný boom, brzy se tak stala činnost v oboru plynárenství jedním z hlavních předmětů podnikání. Významné expanze a profilace firma dosáhla v realizaci plynárenských zařízení a přestavby a výstavby plynových kotelen.

S rostoucí poptávkou po nových technologiích byly tehdy položeny i základní kameny spolupráce se zahraničními partnery CICH CHAPPEÉ-litinové plynové kotle a FRANCEL – regulační plynárenská technika.

Vzniká zahraniční pobočka na Slovensku.

 

2001–2010
HUTIRA

V roce 2000 došlo k vyčlenění jednotlivých divizí privátní firmy Ivo Hutira do samostatných právních subjektů a byly tak vytvořeny tři stěžejní společnosti nesoucí ve svých názvech značku HUTIRA. Nadále se tak HUTIRA PSV IVANČICE věnovala výstavbě a rekonstrukci liniových plynovodů a stala se významným plynárenským dodavatelem. HUTIRA – BRNO posilovala v oblasti regulační plynárenské techniky a začala uvádět na trh jednu novinku za druhou: podzemní regulační stanice, farmářské stanice, mobilní sací bagr, a začala se věnovat i oboru vodárenství s kompaktními vodoměrnými šachtami. Značka FRANCEL se společně s italským výrobcem TARTARINI začleňuje do mezinárodní společnosti EMERSON a HUTIRA se stává nedílnou součástí a leaderem v regulační technice v ČR a na Slovensku.

Společnost  HUTIRA – BRNO úspěšně zavádí systém kvality s ISO certifikací a zahajuje přípravu pro stavbu nového sídla.

Současně se realizují významné zakázky nejen v Česku a na Slovensku, ale i v daleké Asii – Pakistánu.

HUTIRA – OMICE se nadále i věnuje původní činnosti – těžbě kameniva, zabývá se výkupem stavebních odpadů a realizuje zakázky v oblasti zakládání staveb. V části kamenolomu realizuje výstavbu fotovoltaické elektrárny, rozvíjí výrobní a strojový park a stává se certifikovaným dodavatelem kameniva pro drážní účely.

2011–2020
HUTIRA

Ani ve třetím desetiletí fungování značky HUTIRA jsme nezaháleli. Úspěšně jsme dokončili stavbu nového sídla a skladové haly, do kterých se přesunula jak výroba, tak administrativa. Do rodiny HUTIRA přibyly další dvě zahraniční pobočky, tentokrát v Srbsku a na Ukrajině, zrealizovali jsme několik zahraničních dodávek, mezi nimi i zakázku do africké Ghany.

Vznikají nové společnosti HUTIRA – VISION a HUTIRA green gas. Nadále podporujeme nové enviromentální projekty, uvádíme na trh nové technologie na úpravu vody pod značkou HUTIRA CCW. V kamenolomu měníme vlastnickou strukturu a realizujeme stále větší zakázky s novým efektivním strojním parkem. Stejně tak se děje v HUTIRA PSV IVANČICE.

V souvislosti s neodkladnou potřebou ochrany životního prostředí se stále více zaměřujeme na její obranu a podporu, na podnikání s enviromentální tváří, s uvědoměním si důležitosti využívání cirkulární ekonomiky, obnovitelných zdrojů a s motem „s úctou k přírodě“ nadále s pokorou, vlastní odpovědností a osobním přístupem každého zaměstnance posilujeme tradici a dobré jméno HUTIRA.

2023
HUTIRA

V roce 2023 jsme se rozhodli zefektivnit své procesy. Tři naše firmy fúzují pod novou mateřskou společnost HUTIRA s.r.o.

Společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o., ATJ special, s.r.o. a HUTIRA – VISION, s.r.o. se od 1. ledna 2023 sloučily pod mateřskou společnost s názvem HUTIRA s.r.o. Tato fúze by měla výrazně zefektivnit vnitřní procesy a zjednodušit vystupování značky navenek. Klíčová odvětví fúzovaných společností jsou tak nově zastoupena hlavními divizemi v rámci nové společnosti.

 

Jsme rodinná firma

To, co začal otec a syn, se rozrostlo v celou rodinu firem. V každé z nich dbáme na přátelskou atmosféru, kterou spojují nejenom trvalé úspěchy a pokrok v inovacích, ale také spokojení lidé. Každý ze zaměstnanců se u nás stává pevnou součástí rodiny HUTIRA, kterou k dnešnímu dni tvoří více jak 150 členů.

Nepřešlapujeme na místě

Chceme se rozvíjet a chceme růst. Budujeme značku, která tady s Vámi a pro Vás bude i za dalších 30, 50 i 100 let.

Náš odkaz

Někdy jsme tvrdohlaví, protože věříme, že směr, kterým se chceme vydat, je ten správný. Právě díky tomu se ale máme za čím ohlížet.

Vysoká kvalita produktů a služeb

Naše služby a produkty spojuje stejný jmenovatel – prvotřídní kvalita a záruka toho, že to, co děláme, myslíme opravdu vážně. Bez ohledu na obor.

Ocenění

Za 33 let na trhu jsme nasbírali řadu ocenění, která nám udělala radost a na která jsme právem hrdi.

Certifikáty

Protože si ceníme kvality a chceme být jejím garantem, disponujeme celou řadou certifikátů, které dokazují, že to s naší prací myslíme vážně.

Věříme v udržitelný rozvoj

Respekt k prostředí, ve kterém žijeme, je klíčem k budoucnosti. Proto směřujeme k trvale udržitelným řešením, ctíme enviromentální chování společnosti a snižujeme negativní vlivy na životní prostředí i uhlíkovou stopu.

Kampaň Go green

V rámci aktivit Regionální hospodářské komory Brno jsme iniciovali vznik kampaně s názvem Go green! Jejím cílem je podpořit a představit environmentální aktivity členských firem RHK Brno a motivovat i další společnosti k „zeleným“ aktivitám.

Partnerství s Institutem cirkulární ekonomiky INCIEN

Skupina HUTIRA je od roku 2021 partnerem Institutu Cirkulární Ekonomiky. Naše dvě organizace pojí společný cíl – snaha o zavedení tématu udržitelnosti do každodenního života občanů, firem a institucí.

Tvář značky HUTIRA

Za každým naším úspěchem stojí naši zaměstnanci, lidé různých profesí, jejichž práce pro značku HUTIRA si vážíme.

Dobré vztahy

Záleží nám na dobrých vztazích v kolektivu. HUTIRA není jen o práci, ale i o přátelství. Neustále pracujeme na tom, aby se nám spolu pracovalo lépe.

Osobní rozvoj

Aby se mohla rozvíjet HUTIRA, musí se rozvíjet i lidé v ní. I v tom jim rádi pomáháme. Ať už jde o oborová školení nebo jazykové kurzy, zájem o nové znalosti umíme podpořit a ocenit.

Zdraví zaměstnanci

Od podpory sportu přes zdravé sezení až po nadstandardní lékařská vyšetření. Zdraví našich lidí je pro nás skutečnou prioritou.

Podporujeme a pomáháme

Nejsou nám lhostejné osudy jiných lidí, vnímáme intenzivně svět kolem sebe. HUTIRA ročně podpoří svými příspěvky průměrně 40 projektů a nadací.