Menu

Zásady zpracování ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

HUTIRA s.r.o., se sídlem Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky, IČ: 253 24 870, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25337 (dále jen „Správce“ nebo „HUTIRA“).

Kontaktní údaje

Adresa pro doručování: Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky

Adresa elektronické pošty: info@hutira.cz, telefon +420 541 212 144

Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracovávání osobních údajů

HUTIRA zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dále s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen “ZZOU“) a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je:

  • skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo
  • se jedná o realizaci oprávněných zájmů Správce, nebo
  • jste ke zpracování Vašich osobních údajů udělili souhlas.

V případě vzniku smluvního vztahu zasílá Správce svým obchodním partnerům a zákazníkům obchodní sdělení o novinkách, produktech, slevách, výhodách a aktuálním dění ve společnosti HUTIRA (dále též jen „Aktuality Hutira“), a to z důvodu realizace oprávněných zájmů HUTIRA v podobě omezeného přímého marketingu. Správce v každé e-mailové zprávě s Aktualitami Hutira umožňuje kdykoli odběr Aktuality Hutira odhlásit, nebo umožňuje vznést námitku proti takovému zpracování.

Správce využívá na svých webových stránkách www.hutira.cz cookies, tedy údaje o návštěvě těchto webových stránek. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies.

 Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vámi poskytnuté osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně telefonní číslo, název organizace, pracovní pozici a další osobní údaje, které Správci sdělíte, zpracovávat v tomto rozsahu při Vaší registraci do „partnerské sekce“ na webových stránkách Správce www.hutira.cz, nebo od Vás získané při uzavření smlouvy či udělení souhlasu se zpracováním.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce Vaše osobní údaje zpracovává v souvislosti s prodejem zboží a zasíláním Aktualit Hutira za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) a f) GDPR, a dále ve smyslu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy, ve znění pozdějších předpisů, k těmto účelům:

  • kontaktování a poskytnutí informací, o které subjekt údajů požádá (jméno, příjmení, e-mailová adresa);
  • plnění smluvní povinnosti nebo provedení opatření před uzavřením takové smlouvy (jméno, příjmení, název organizace, pracovní pozice, e-mailová adresa, příp. adresa, telefonní číslo);
  • vedení databáze pro přímý marketing (jméno, příjmení, e-mailová adresa);
  • přímý marketing (jméno, příjmení, e-mailová adresa);
  • registrace nového partnera v „partnerské sekci“ na webových stránkách Správce www.hutira.cz (jméno, příjmení, e-mailová adresa)

Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal.

Doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu plnění smlouvy, příp. po celou dobu, kdy je dán oprávněný zájem.

Aktuality Hutira jsou zasílány po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním, popř. po celou dobu, kdy je dán oprávněný zájem Správce, a to do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. V případě udělení souhlasu jsou Aktuality Hutira zasílány (a zpracovávány osobní údaje) nejdéle po dobu 10 let. Poté Správce požádá o udělení souhlasu opětovně.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je prováděno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na HUTIRA vztahují.

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

Osoby, které mají přístup k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup Správce a jeho zaměstnanci. Vaše osobní údaje nesdělujeme třetím osobám. Tím nejsou dotčeny zákonné povinnosti Správce či jeho obrana u soudu. 

Vaše práva dle GDPR

Máte právo, aniž by Vám hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, kdykoli odvolat svůj souhlas, žádat opravu nebo výmaz osobních údajů a/nebo doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, požadovat přístup ke svým osobním údajům, a to oznámením na elektronickou adresu info@hutira.cz. Dále máte právo na výmaz osobních údajů, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, nebo pokud jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracovávání, vznesli námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování. Dále máte právo být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů, jejich výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže se Vás týkají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmu Správce). Námitku lze podat Správci. V případě, že námitku vznesete, Správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají pro tento marketing. V takovém případě nebudou již osobní údaje pro tento účel zpracovávány. Bližší informace o tomto právu jsou obsaženy zejm. v čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z GDPR k dozorovému orgánu. Příslušným dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje a následky jejich neposkytnutí

Vaše osobní údaje poskytujete Správci zcela dobrovolně a je na Vašem uvážení, zda chcete se Správcem uzavřít smlouvu, odebírat Aktuality Hutira nebo se přihlašovat do partnerské sekce na webových stránkách www.hutira.cz. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, a pokud je neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje neposkytnete, nebude Vám Správce zejména zasílat Aktuality Hutira a nebudete mít přístup do partnerské sekce.

Bezpečnost

Osobní data subjektu údajů jsou ze strany Správce zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření.

Přístup k těmto osobním údajům ze strany zaměstnanců Správce je chráněn heslem a firewallem.

Pokud Vám Správce poskytl (nebo jste si zvolili) heslo, které Vám umožňuje přistupovat k určitým částem webových stránek Správce, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti. Své pověřovací údaje nesmíte s nikým jiným sdílet a pověřujete Správce, aby jednal na základě pokynů a informací od jakékoli osoby, která vloží Vaše pověřovací údaje.