Menu

Palivo budoucnosti, palivo z bio odpadů – tak se přezdívá biometanu.

Biometan svým složením odpovídá obecně známému zemnímu plynu a může se používat jako jeho alternativa, či ve společné směsi. Co je však rozdílné, biometan patří mezi obnovitelné zdroje energie.

Biometan se získává úpravou bioplynu, který vzniká zejména v bioplynových stanicích nebo v čistírnách odpadních vod přeměnou organických látek bez přístupu vzduchu. Jako organické látky se dají ideálně využít například zbytky z kuchyně, odpad ze zahrady nebo živočišný odpad. Tedy snadno dostupné suroviny, kterých se lidé naopak často zbavují jako přebytečného smetí.

Produkovaný bioplyn obsahuje zhruba 50 % metanu, zbytek tvoří oxid uhličitý a další složky. Aby mohl být přeměněn na biometan, je potřeba bioplyn vyčistit a odseparovat z něj nežádoucí příměsi včetně uvedeného oxidu uhličitého.  Tento technologický proces zajišťují membránové úpravny bioplynu na biometan, dodávané společností HUTIRA green gas. Ty přemění bioplyn z čistíren odpadních vod, či bioplynových stanic na téměř čistý, až 99%, metan.

Uplatnění biometanu je široké. Nejčastěji se používá ke vtláčení do plynárenské sítě se stejným využitím jako zemní plyn. Vtláčení biometanu do plynovodů a plnění lahví a zásobníků je možné díky  vtláčecí stanici HUTIRA. Vedle samotné technologie pro vtláčení disponuje stanice též zařízením pro vyhodnocování kvality biometanu a obchodním měřením jeho množství.

Velký potenciál využití biometanu se očekává v sektoru dopravy. V roce 2030 má biometan nahradit až 40 % zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Výhodou je, že stávající vozidla na CNG (stlačený zemní plyn) a LNG (zkapalněný plyn) je přitom bez jakékoliv úpravy možno dále používat i na biometan.

V současné době však Česko za jinými evropskými zeměmi, například Německem či Francií, ve výrobě biometanu stále zaostává. To by se ovšem mělo brzy změnit. Podle klimaticko-ekologického plánu České republiky chce vláda finančně podporovat výrobu biometanu i vznik nových biometanových stanic včetně jejich připojení do plynárenské soustavy.

Biometan je zkrátka díky své schopnosti spořit emise skleníkových plynů a snižovat závislost na fosilních palivech palivem budoucnosti.

HUTIRA