Menu

Pro společnosti pod značkou HUTIRA jsou úcta k přírodě a společenská zodpovědnost stavebními pilíři veškeré činnosti. Aktivně se podílíme na projektech, které mají přispět ke zlepšení životního prostředí, a zavádíme do praxe rovněž ekologické zdroje energie. Příkladem budiž náš důraz na biometan, který může nahradit fosilní paliva a snížit emise skleníkových plynů, což se projevuje především v aktivitách naší dceřiné společnosti HUTIRA green gas, s. r. o.

Abychom tuto naši činnost dále podpořili a rozvíjeli, stala se HUTIRA green gas členem celoevropské organizace European Biogas Association. Slibujeme si od toho jak navázání kontaktů s institucemi a firmami napříč Evropou, tak i předávání našich bohatých zkušeností a získání know-how od jiných partnerů v oboru.

Nezisková organizace European Biogas Association (EBA) e sídlem v Belgii byla založena v únoru 2009. Jejím cílem je podpora zavádění udržitelné výroby a využívání bioplynu v Evropě. To zahrnuje všechna energetická využití bioplynu, jako je teplo, elektřina a automobilová paliva.

Členy EBA jsou národní bioplynové asociace, instituty a společnosti z více než 20 zemí z celé Evropy. Členská sdružení pokrývají většinu výrobců, společností, konzultantů a výzkumných pracovníků v oblasti bioplynu v Evropě. HUTIRA green gas je jedinou českou výrobní, dodavatelskou a vývojovou společností, která je aktuálně členem.

Strategie EBA definuje tři priority: etablovat bioplyn jako důležitou součást evropského energetického mixu, podporovat třídění odpadu z domácností s cílem zvýšit potenciál plynu a podporovat výrobu biometanu jako paliva pro vozidla.

HUTIRA