KONTEJNEROVÉ ÚPRAVNY VODY CCW KU

Použití

Kontejnerová úpravna vody je navržena pro dvoustupňovou úpravu povrchových a podzemních vod.
Užití a uplatnění těchto úpraven vody je určeno pro:
– úpravu povrchové vody čiřením v kyselé, neutrální, či alkalické oblasti hodnot reakce vody pH anorganickými flokulanty, případně s použitím organických flokulantů
– k separaci suspenzí vznikajících při odželezňování a odmanganování vody částečnou dekarbonizací
– k separaci suspenzí vznikajících při snižování obsahu vápenatých a hořečnatých iontů, a to zejména při jejich následné flokulaci anorganickými koagulanty či organickými flokulanty.

Výkonové parametry

Výkonová řada kontejnerových úpraven vody je navržena pro výkony V: 1.5, 5, 10, 15, 20, 30 m3/h.
Výkony těchto úpraven je možno spojovat, popřípadě jinak upravovat.

Výhody

Použití kontejnerových úpraven vody má celou řadu výhod, z nichž je nutno vyzvednout zejména tyto:
– kompaktnost technologického zařízení, jehož montáž je prováděna přímo ve výrobě
– na místě osazení je provedeno napojení na zdroj surové vody, napojení na distribuční systém upravené vody, odvod odpadní vody a napojení na zdroj elektrické energie
– omezení stavebních prací – provádí se pouze základová deska pro usazení kontejneru
– plně automatický provoz úpravny vody. Ručně se provádí pouze doplňování provozních chemikálií používaných při úpravě vody.

Technologie úpravy vody

Úpravna vody je navržena pro dvoustupňovou úpravu povrchových a podzemních vod. První separační stupeň tvoří pulzační čiřič. Druhý separační stupeň tvoří uzavřené filtry s pískovou náplní a návrhovou rychlostí filtrace 12 m3/h. Jedná se o následnou filtraci. Chemické roztoky sloužící pro korekci reakce vody a koagulaci jsou dávkovány do potrubí surové vody před čiřičem. Upravená voda je po filtraci zdravotně zabezpečena.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení odpovídá výkonům kontejnerových úpraven vody. Pro výkony do 10 – 12 m3/h je technologické zařízení úpravny umístěno v jednom kontejneru. Pro větší výkony je zařízení umístěno ve dvou nebo třech samostatných kontejnerech.

Rozměr kontejneru je 6 050 x 2 435 x 2 435 mm

Kontejnerová úpravna vody Hutira CCW KU-1

Ke stažení:

KONTEJNEROVÉ ÚPRAVNY VODY HUTIRA CCW KU