FILTRY HUTIRA CCW FV

Filtrace je proces, v jehož průběhu dochází k separaci nečistot obsažených v kapalině průtokem přes porézní prostředí. Filtraci je možno použít nejen k odstranění mechanických nečistot obsažených ve vodě, ale i k odstranění železa a manganu z vody v případě, je-li náplň preparována vyššími kysličníky Mn.

Tlakový filtr

Je tvořen válcovou nádobou opatřenou v dolní části mezidnem s tryskami, nebo filtračním roštem. Přístup k mezidnu je možný po otevření revizních otvorů umístěných po straně filtru a vypuštění filtrační náplně. Surová voda je přiváděna do horní části filtru nad filtrační náplň, kterou protéká shora dolů přes filtrační trysky či scezovací rošt. Filtrát je odebírán ze spodní části filtru, a to buď z prostoru pod mezidnem, nebo z filtračního roštu. Při regeneraci filtrační náplně je prací voda (též prací vzduch u filtrů s mezidnem) přiváděna do spodní části filtrační nádoby, a to buď pod mezidno nebo do filtračního roštu, přičemž průtokem přes filtrační náplň jsou z této uvolňovány zachycené nečistoty, které jsou odváděny do odpadu. Filtrační hmota o stanovené zrnitosti je dodávána zvlášť, a to v závislosti na způsobu technologického procesu, pro který má být filtru užito.

Plnění filtru

Plnění filtru náplní o stanovené křivce zrnitosti a materiálovém složení se provádí shora přes horní víko do vodní náplně. Po naplnění a uzavření filtru se filtrační náplň opakovaně propírá s ev. doplňováním náplně, až z filtru vytéká čistá voda. Při běžném provozu filtru, tj. v průběhu filtračního cyklu, jsou otevřeny armatury na vstupu surové vody a na výstupu filtrátu. Odvzdušňovací ventil filtru je nepatrně pootevřen, aby z filtru byl průběžně odváděn uvolňující se vzduch nebo plyny, které jsou ve vodě obsaženy. Manuální odvzdušňovací ventil je možno nahradit automatickým odvzdušňovacím ventilem. Separované nečistoty zachycené ve filtrační náplni v průběhu filtračního cyklu zanášejí postupně porézní filtrační náplň. Vzrůstá odpor filtrační vrstvy. Odpor filtrační vrstvy se sleduje na manometrech, umístěných na potrubí vstupu surové vody na filtr a výstupu filtrátu. Tlaková ztráta u regenerovaného filtru je podle složení filtrační náplně a výšky vrstvy 0,1 až 0,2 barů. Zvýší-li se rozdíl tlaků o 0,3 až 0,5 barů, je nutno filtrační náplň regenerovat.

Při provozu filtru jsou sledovány tyto údaje:
– výkon filtru za ucelenou časovou jednotku (m3/h, m3/den)
– rozdíly tlaků odečtených na manometrech umístěných na potrubí vstupu surové vody a filtrátu (v barech )
– jakost vody (pH, CO2, Fe, Mn, vzhled, barva, zákal atd.)
– provozní a poruchové stavy
– revize filtru, stav a výměna filtrační náplně

Výkon filtru

Výkon filtru se stanoví na základě výpočtu podle zvolené filtrační rychlosti. Filtrační rychlost se volí podle charakteru a stupně znečištění surové vody a podle účelu filtrátu. Pro koagulační filtraci se doporučuje přezkoušení kalové kapacity filtru výpočtem.

Filtry jsou dodávány v těchto materiálových provedeních:
– svařované nádoby z konstrukční oceli
– svařované nádoby z nerez oceli
– laminátové ovíjené

Výška filtru je určena konstrukcí filtru v závislosti na požadované výšce filtrační náplně a konstrukci spodní části filtru (s mezidnem nebo se sběrnými kolektory).
Vnitřní rozvody jsou z PVC. Kolektory a trysky jsou z PP. Kolektory jsou se štěrbinami 0,3 mm. Trysky osazené na mezidně mají štěrbiny 0,3 nebo 0,5 mm.
Filtry jsou dodávány s manometrovým panelem. Základní dodávka filtrů je pro pracovní tlaky 2,5 a 4 bary a teplotou vody do 40 °C.

Filtrační náplně pro dodávané filtry

Filtry s pískovou náplní a výškou filtrační vrstvy 1 m

Filtry se směsnou náplní výšky 1,2 m

Filtry s náplní výšky 1,5 m

Ke stažení:

FILTRY HUTIRA CCW FV