ČIŘIČE HUTIRA CCW CS

Účel a použití

Čiřiče s vločkovým mrakem představují takové úpravárenské zařízení, které v jednom kombinuje procesy destabilizace, koagulace, agregace a separace suspendovaných látek spolu se zahušťováním a odstraňováním kalu. Návrh zařízení je závislý na kvalitativních ukazatelích surové vody a požadované kvalitě upravené vody. Při úpravě vody se podílí první stupeň separace suspenzí významným způsobem na kvalitě upravené vody a na ekonomii provozu. Pulzní čiřiče se segmentovým míchadlem slouží k úpravě povrchových a podzemních vod pro úpravu pitné a užitkové vody. Používají se rovněž za účelem terciálního dočišťování odpadních vod.

Použití čiřičů

Uplatnění čiřičů je vhodné zejména v těchto případech:
– při úpravě povrchové vody, kde je vyžadována dvoustupňová úprava vody
– při úpravě podzemní vody obsahující železo, které je možno destabilizovat a vysrážet provzdušňováním
– průmyslových odpadních vod a odpadních vod určených k terciálnímu dočištění, které je možno vysrážet působením anorganických koagulátů.

Technický popis

Pulzační čiřiče s vločkovým mrakem vycházejí z koncepce nádrží pravoúhlého půdorysu provedené z kovového materiálu.
Velké nádrže jsou železobetonové. Zařízení sestává z flokulační komory, prostoru vločkového mraku a kalového prostoru.

Funkce

Zařízení a způsob jeho funkce je zaměřeno na úpravu vod chemickým srážením, neutralizaci, změkčování vody, odželezňování, bioflokulaci a další aplikace a procesy při úpravě vody. Ke srážení je možno použít hlinitých nebo železitých solí včetně pomocných srážedel a polyflokulantů.
Surová voda je přiváděna k čiřiči tlakovým potrubím zaústěným do přívodních žlabů, umístěných souměrně v horní části flokulátoru. K homogenizaci dávkovaných srážedel se surovou vodou dochází vlivem turbulencí a vírů v přívodním potrubí a následně na statických mísičích umístěných v přívodních žlabech a současně i k disipaci energie.

Z přívodních žlabů přepadá upravovaná voda do flokulační komory. Ve flokulační komoře je umístěno segmentové mechanické míchadlo s vodorovně uloženými míchacími elementy. Průtok kapaliny z flokulační komory do čiřícího prostoru (prostoru vločkového mraku) je realizován distribučními prvky z hranolovitého prostoru vytvořeného souměrně ve spodní části flokulační komory. K distribuci upravované vody z prostoru flokulátoru, a to s ohledem na výkon, rozměry a plochu čiřícího prostoru (vločkového mraku) je užito buď široké štěrbiny, nebo vodorovně uložených laterál – distribučních děrovaných potrubí uložených nade dnem čiřícího prostoru. Do čiřícího prostoru je vložena kazetová vestavba s deflektory plnícími funkci pomalého hydraulického míchadla. Vločkový mrak v důsledku přiváděných čerstvých vloček narůstá a jde přes přepadovou hranu do kalových prostorů tvaru komolého hranolu, ve kterých dochází k jejich zahušťování. Kaly se z kalových prostorů periodicky vypouštějí. Přepad vloček do kalových prostorů umístěných po stranách flokulační komory je proveden přes podélnou štěrbinu, umístěnou v horní hladině vločkového mraku. Odtah vloček z hladiny mraku do kalových prostorů může být též nucený, a to z důvodu užití kalu k zahuštění suspenzí ve flokulátoru. Nad horní hranou štěrbiny přepadu kalu z vločkového mraku do kalového prostoru je uložena vestavba, tvořená lamelami ze šikmo uložených desek. Odběr vyčiřené vody z prostoru vločkového mraku je přepadem z hladiny přes nastavitelné pilovité hrany do sběrného žlabu. Rovněž tak i odběr odsazené vody z kalových prostorů je proveden odběrem z hladiny do sběrného žlabu nastavitelným pilovitým přelivem. Vyčiřená voda je ze sběrných žlabů odváděna do vyrovnávací nádrže, ze které je čerpána na druhý separační stupeň – následnou filtraci.

Výkonové parametry dodávaných čiřičů CS

Čiřiče o jiných výkonech budou nabídnuty individuálně.

Podmínkou pro návrh pulzačních čiřičů je:
– minimální vzestupná rychlost v prostoru vločkového mraku 0,9 mm/s
– maximální vzestupná rychlost v prostoru vločkového mraku závisí na kvalitě surové vody a voleném koagulátu. Pro povrchovou vodu je tato rychlost do 2,0 mm/s. Použitím pomocných fakulantů je možné tuto rychlost zvýšit.

Při přerušení provozu čiřiče na dobu kratší jak 40 minut je možné uvést čiřič znovu do provozu, aniž tím dojde ke zhoršení kvality vody.

Pro návrh úpravy vody je nutné provést chemicko-technologický průzkum.

Ke stažení:

ČIŘIČE HUTIRA CCW CS