Úpravna vody pro obec Vrchy

Společnost Hutira Vision v prvním čtvrtletí letošního roku provedla jako generální dodavatel revitalizaci vodního zdroje a zřídila novou úpravnu vody, která bude zabezpečovat potřebnou kvalitu pitné vody v celém distribučním systému obce Vrchy (u Fulneku). Obec využila možnost spolufinancování Státním fondem životního prostředí České republiky.

V rámci revitalizace vodního zdroje jsme vybudovali nový hloubkový vrt včetně jeho vystrojení, provedli jsme úpravu vodojemu a stavbu zděného objektu nad vodojemem. Dodali jsme úpravnu pitné vody v zatepleném kontejneru, vybudovali nové rozvody a napojení do stávající sítě. Úpravna vody upravuje surovou podzemní vodu s vyšším obsahem mikrobiálních složek a manganu na kvalitní pitnou vodu, která splňuje požadavky hygienických limitů dle vyhl. č. 252/2004 Sb.. Úpravna vody je navržena pro dvoustupňovou úpravu podzemních vod.

První separační stupeň tvoří pulzační čiřič. Druhý separační stupeň tvoří uzavřené filtry. Upravená voda je po filtraci zdravotně zabezpečena. Úpravna je provedena v plně automatickém režimu s dálkovým ovládáním.

Na celý systém jsme vypracovali prozní řád a analýzu rizik s přihlédnutím k novele zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Následně jsme zajistili čerpací zkoušky, rozbory upravené vody, tříměsíční zkušební provoz a jednání s místně příslušnou hygienickou stanicí. V areálu úpravny vody jsme provedli terénní úpravy a celý prostor oplotili.

Celá tato investiční akce je významnou referencí pro obce, které řeší problémy s nedostatkem pitné vody nebo špatnou kvalitou zdrojové pitné vody.

Řešíte i Vy podobné problémy ve Vaší obci? Kontaktujte nás.
www.hutiravision.com